Nevděk

Zřícenina hradu na vysokém kopci jižně nad Žluticemi.

Zakladatelem hrad vzniklého nejspíše ve čtyřicátých letech 15. století byl Jakoubek z Vřesovic. Je otázkou, zda hrad vznikl na místě staršího opevnění, jak se domnívají někteří autoři. Po Jakoubkovi drželi hrad jeho potomci. V roce 1515 byl majetek propuštěn z manství a v roce 1537 prodán Jindřichovi z Plavna. Před koncem třetí čtvrtiny 16. století bylo žlutické panství spojeno se zbožím Hrádku. V pramenech je hrad poté uváděn ještě v roce 1578 při dělení majetku mezi syny Jiřího Kokořovce, jež držel Žlutice od roku 1575. K opuštění hradu pak došlo zřejmě v průběhu 17. století.

Jádro hradu tvořily dvě palácové stavby umístěné při nejlépe chráněné severozápadní straně mírně obdélného areálu přístupného čtverhrannou branou v jeho východním nároží. V nádvoří jádra se zachovala studna. Významným fortifikačním prvkem je mohutné zemní opevnění tvořené příkopem a valem, které je ve svahu na jihovýchodě zdvojené. Na jihozápadní a severovýchodní straně se nachází dvě nepravidelně obdélné plošiny. Jihozápadní vykazuje stopy zástavby, skrze severovýchodní byl zřejmě veden přístup.

Na první fotografii je pohled na jádro z příkopu na jihu, na druhé studna při tomto okraji jádra. Na třetí fotografii je koruna valu v jižní části. Na čtvrté fotografii je pohled příkopem při jihovýchodním nároží jádra směrem na východ.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 3, Praha 2008
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 4, Praha 2011
SEDLÁČEK, August, Hrady, zámky a tvrze království Českého, díl XIII. Plzeňsko a Loketsko, Praha 1905