Mazanec

Zaniklé opevnění severozápadně nad Žluticemi.

První písemná zmínka o Mazanci, jenž je v prvotní fázi považován za předsunuté opevnění nepříliš vhodně ve svahu situovaného hradu ve Žluticích, pochází z roku 1418. Záhy, pravděpodobně po přestavbě Jakoubkem z Vřesovic, začíná být označován jako samostatný hrad. V roce 1568 se uvádí jako zřícenina.

Oblý čtyřúhelný půdorys o rozměrech zhruba 80 x 80 m zaujal polohu severozápadně nad městem. Vnitřní plocha je dnes úpravami na hřiště zcela zaniklá, dochoval se pouze mohutný zemní val na jihu, západě a severu, kde byl podle všeho obezděn, nebo k němu přiléhala nějaká zástavba. V severozápadním nároží valu je patrná prohlubeň a zbytky zdiva na vnější straně, které snad naznačují nějakou věžovitou stavbu. Východně od ní je úprava valu indikující snad existenci ochozu na vnitřní straně a předprsní či reliktem zdi na vnější.

Na prvních dvou fotografiích je vnitřní strana jihozápadního nároží valu. Na třetí fotografii je pohled na severovýchodní část a na čtvrté koruna valu na severu.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000