Malenovice

Dobře dochovaný nevelký hrad na výběžku z Babí hory nad stejnojmennou městskou částí Zlína (do roku 1949 samostatným městečkem).

Hrad nahrazující starší tvrz, o jejímž umístění není nic určitého známo, vznikl zřejmě po roce 1360 jako dílo markraběte Jana Jindřicha. Nelze vyloučit, že do konce 14. století stál již i úzký severovýchodní parkán doplňující pravidelný půdorys hradu a který zřejmě umožňoval vjezd do starší brány před vznikem branské věže. Od roku 1406 byl hrad zastavován. Jeho druhý držitel Hynek ze Šumvaldu padl roku 1420 v bitvě u Vyšehradu. O sedm let později dobyli hrad Sirotci a přeměnil jej na základnu Smila z Moravan. Po roce 1437 získali Malenovice páni z Lichtenburka, kteří přistavěli věž a rozšířili obytné budovy v nižší západní části hradu. Po roce 1484 v přestavbách pokračovali Tetourové z Tetova, jimž lze připsat renesanční úpravy.

Jádro protáhlého tvaru zalamovaného oválu se přizpůsobilo ose skalního hřbetu, od jehož pokračování bylo odděleno dvěma valy s mezilehlými příkopy. Na severu k hradu přiléhalo předhradí, na němž dnes stojí pouze renesanční budova s pozdně gotickým jádrem průjezdní věže v přízemí. Od ní vede renesanční most k vstupní bráně v pozdně gotické věži, která byla zřejmě dodatečně vložena do zlomu obalové zdi, místy až 2 m silné. Spolu s ní je díky absenci hlavní věže hrad řazen do kategorie hradů s plášťovou zdí. Nejstarší palác je ukryt v přízemí jihozápadní části dnešní celoobvodové zástavby, která se přesně podle typologického schématu přimyká k obvodové zdi.

Na první fotografii je čelo hradu s renesanční budovou v předhradí. Na druhé fotografii je pohled na východní část jádra z valu, na třetí severozápadní část jádra a na čtvrté jihozápadní.


HOSÁK, Ladislav, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl I. Jižní Morava, Praha 1981
PLAČEK, Miroslav, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádku a tvrzí, Praha 2001