Lečenec, též Lažánky

Terénní stopy opevnění na vyvýšeném konci ostrožny nad levým břehem Punkvy, 0,5 km západně od Skalního mlýna.

Písemné zprávy o lokalitě mlčí, archeologicky je datována do přelomu 13. a 14. století. S ohledem na sídelní souvislosti je uvažována jako sídlo drobné šlechty držící Vilémovice či bližší Lažánky.

Jednodílná dispozice zhruba oválného tvaru s osami 34 a 18 m zaujala severovýchodní výběžek z konce ostrožny, ze tří stran chráněný jejími strmými skalnatými svahy. Od mírně stoupajícího hřebene na západě byla oddělena dvojicí do skály částečně zasekaných šíjových příkopů zčásti sbíhajících po klesajícím jihozápadním svahu. Realizace do skály zasekané části šíjového příkopu na vrcholu hřebínku připomíná provedením se svislými stěnami příkop před jádrem hradu Blanseku a podobně - stezkou po úbočí mohl být řešen i přístup, neboť v čele areálu jsou patrné stopy budovy kladené na sucho či na hliněnou maltu. Jiné stopy stavení nejsou na jižně nakloněné ploše jádra patrny, obvodové hrazení bylo zřejmě dřevěné, ukotvené v podloží a tarasních zídkách.

Na prvních dvou fotografiích je čelní opevnění jádra, na druhé fotografii je detail šíjových příkopů na vrcholu hřebínku. Na posledním snímku je pohled z jádra přes čelo na západ.


PLAČEK, Miroslav, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádku a tvrzí, Praha 2001