Jánský Vrch

Hrad přestavěný na zámek na okraji výběžku z Jánského vrchu nad městem Javorník.

První zmínky o hradu pochází z roku 1307, kdy byl v držení vratislavského knížete, záhy poté přešel na vratislavského biskupa. Obnovu husitskými válkami poničeného hradu chátrajícího navíc zástavními držbami započal biskup Jan Roth a završena byla zřejmě biskupem Janem Thurzem v roce 1509. Za třicetileté války byl několikrát obsazen jak Švédy, tak císařským vojskem, ovšem zaplacením výpalného nedošlo k devastacím. Na počátku 17. století byl zastavěn severní cíp hradu nad městem a v průčelí vznikla čtyřosá arkádová lodžie na bosovaných pilířích. Po polovně 18. století byl hrad přestavěn na barokní zámek, novými budovami byla propojena zástavba jižního nádvoří, na ubourané věži vznikl kruhový sál a směrem do příkopu byl zámek rozšířen o dvoupatrovou budovu. Úpravy z počátku 19. století daly zámku jeho dnešní podobu.

Jádro hradu klínovítého tvaru se zaoblenými nárožími a mírně zploštělou okrouhlou věží rozdělené na větší jádro s dvojprostorovým palácem a sníženou částí na konci ostrožny, bylo od převýšené planiny odděleno přírodní rozsedlinou upravenou v mohutný šíjový příkop. Kvůli šíři rozsedliny (skoro 50 m) byl přístup do hradu veden z boku. Na východě bylo k tomuto účelu dodatečně zřízeno zčásti dosud zachované předhradí. Podle vyobrazení z poloviny 18. století stál v jeho nároží zděný rondel, barbakán, odstraněný po roce 1750. K západní hradbě byly přistavěny mohutné opěrné pilíře napojené na obrannou chodbu hradby na krakorcích. Vstup na východě byl zabezpečen vysunutou branskou budovou. Krátké křídlo uvnitř propojilo věž s palácem.

Na první fotografii je celkový pohled z Javorníku. Na druhé fotografii je jihovýchodní nároží, na třetí jihozápadní nároží s okrouhlou věží a na čtvrté fotografii jsou opěrné pilíře na západní straně.


KOUŘIL, Pavel – PRIX, Dalibor – WIHODA, Martin, Hrady Českého Slezska, Brno – Opava 2000