Hrušov

Tvrziště na konci výrazné ploché ostrožny nad soutokem Čertovky s Jizerou, 1 km severovýchodně od stejnojmenné obce, 9 km jihozápadně od Mladé Boleslavy.

V písemných pramenech se majetek objevuje poprvé k roku 1346 v predikátu Bohuňka a Řehníka z Hrušova. Ke kterému sídlu se predikát váže, zda k mladšímu ve vsi, nebo tomuto, nevíme. Soudě podle polohy a charakteru opevnění, mohl tato starší vzniknout již ve 13. století. Její zánik bychom hledali nejpozději ve století následujícím.

Vlastní mírně kosodélné jádro oddělila od plochy ostrožny dvojice zalomených šíjových příkopů s valy. Plochu mezi nimi zaujalo valy vymezené předhradí. Na opyši níže pod jádrem se pak nachází další upravená plocha přístupná z předhradí po severozápadním úbočí ostrožny. Nedochovaly se žádné stopy zástavby, můžeme uvažovat o dřevohlinité konstrukci.

Na první fotografii je jihozápadní část čela předhradí, na druhé jádro z předhradí od jihovýchodu. Na třetí fotografii je pohled po ploše předhradí od západu a na čtvrté val mezi jádrem a předhradím (pohled od jihozápadu).


ANDĚL, Rudolf, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl III. Severní Čechy, Praha 1984
SEDLÁČEK, August, Hrady, zámky a tvrze království Českého, díl X. Boleslavsko, Praha 1895
SVOBODA, Ladislav, a kol. Encyklopedie Českých tvrzí, 1. díl, A–J, Praha 1997