Hradiště nad Semtěší

Zaniklý hrad na ostrožně nad soutokem dvou menších vodotečí, 1 km severně od Semtěše.

Písemné zprávy týkající se této lokality nejsou známy. Jednoduchá, podle nálezů málo osídlená lokalita hlásící se svojí charakteristikou k starší hradištní dob, mohla pravděpodobně sloužit jako opěrný bod kolonizačních aktivit za hranou Železných hor, spolu v kombinaci s možnou funkcí refugia. Tomu by napovídalo málo intenzivní osídlení předhradí, které mohlo zaniknout již v 13. století. Do počátku 14. století pak zřejmě přežilo pouze jádro představující jednoduché feudální sídlo. V roce 1322 je poprvé zmiňována ves Semtěš, v níž dodnes stojí štíhlá věž složitěji utvářené tvrze datované do 14. století.

Dvojdílná dispozice hradu zaujala zhruba trojúhelníkovou stoupající ostrožnu obtékanou z obou stran dvěma menšími vodotečemi, oddělenou od okolního terénu klesáním hřebene. V tomto místě byla šíje přepažena příkopem s za ním vyhozeným valovitým tělesem nesoucím jednoduchou dřevěnou konstrukci, která zanikla požárem. V takto vymezeném prostoru se nacházelo předhradí, dnes beze stop zástavby, jehož plocha zvolna stoupala směrem ke konci ostrožny. Tam se za dalším šíjovým příkopem s mohutným valem opatřeným kamennou plentou nacházelo výše položené jádro přístupné přerušením valu po terénní lavici v příkopu. Ve středu jádra se nacházela cisterna na vodu, na zadní straně zřejmě stával jednoduchý nevelký dřevěný objekt, snad s vyplétanými stěnami. Značná část pozůstatků byla zničena při lesních pracech v roce 1990.

Na první a druhé fotografii je pohled na příkop a val předhradí z čela. Na třetí fotografii je plocha jádra na konci ostrožny, na čtvrté fotografii je celkový pohled na lokalitu.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
ÚLOVEC, Jiří, a kol. Encyklopedie Českých tvrzí, 3. díl, S–Z, Praha 2005