Hrádek u Husince

Zaniklá tvrz na skalnaté hraně nad levým břehem Blanice, 1 km jižně od Husince, 3,8 km severně od Prachatic.

Stavitelem tvrze se stal zřejmě Pavel z Vimperka, který před rokem 1356 získal, v důsledku dělení majetků příslušníků rodu z Janovic, po zemřelém otci Herbertu z Janovic polovinu městečka Husince. Objekt užíval ještě roku 1404, zánik sídla je kladen do husitských válek.

Z lokality se dochovala pouze 3,5 m vysoká a 35 dlouhá část valu na západě a zbytek příkopu s valem při jižní straně výčnělku vystupujícího ze skalnaté hrany nad údolí Blanice, kde je badateli uvažováno hlavní obytné, snad věžovité stavení. V současnosti je jeho plocha hustě porostlá náletovými křovinami, zbytek plochy je zplanýrován polem. Z průběhu valu lze předpokládat obdélníkový půdorys předhradí o rozměrech 35 x 42 m, které mohlo obsahovat hospodářský dvůr.

Na první fotografii je výčnělek ze skalnaté hrany od jihovýchodu, na druhé fotografii od jihu. Na třetí fotografii je jihozápadní část zachovaného valu z plochy předhradí, na poslední fotografii je celkový pohled od západu.


SVOBODA, Ladislav, a kol. Encyklopedie Českých tvrzí, 1. díl, A–J, Praha 1997
TŘÍSKA, Karel, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl V. Jižní Čechy, Praha 1986