Hrádek u Horních Štěpanic (též Rychlovský hrádek)

Zaniklý malý hrad na klesajícím skalnatém výběžku nad levým břehem Jizerky v lokalitě Na Hradišti, 1,5 km severoseverozápadně od Horních Štěpanic.

Písemné zprávy lokalitu nezachycují, na základě archeologických nálezů ze zjišťovacího průzkumu lze klást dobu jejího života do poslední čtvrtiny 13. století. Jeho existence je tak spojována s valdštejnskou kolonizací, jejímž centrem se stal blízký hrad nad Dolními Štěpanicemi.

Malý jednodílný hrad nepravidelného oválného půdorysu zaujal polohu na klesajícím skalisku vybíhajícím ze svahu údolí Jizerky nad jejím levým břehem. Západní a jižní stranu stanoviště chránil strmý sráz, zatímco východní a severní zajistil šíjový příkop vylámaný do skály, jenž navazoval na přirozenou skalní rozsedlinu na jihovýchodě, doplněný ještě o předhozený val. Vlastní plocha je beze stop zástavby a vzhledem k tomu, že ani zjišťovací výzkum nezaregistroval pozůstatky zdiva, lze se domnívat, že opevnění bylo dřevěné.

Na první fotografii je pohled od jihovýchodu. Na druhém snímku je pohled od severovýchodu do příkopu podél východní strany, na třetím a čtvrtém z téhož místa na jádro a příkop na severní straně.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky, Praha 2002
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 3, Praha 2008