Hradce

Stopy fortifikace na konci nepravé ostrožny v poloze Na Hradcích (lidově zvané Věžiště), 3,2 km východně od Holic, 2,3 km severně od Ostřetína.

S ohledem na historické souvislosti je lokalitě přisuzován název Hrošovice, v písemných pramenech se majetek objevuje ve zmínce k roku 1457, kdy Vaněk a Sulek z Hrošovic prodali roku 1361 dvůr s tvrzí Jarošovi z Mrdic.

Opevnění zaujalo polohu konci nepravé široké ostrožny, od níž jej na východní až severozápadní straně oddělil dnes zhruba 3 m hluboký šíjový příkop s valem. Plocha jádra je narušena recentními zásahy, stopy zdiva chybí. Na ploše ostrožny východně před tvrzištěm se nachází terénní deprese interpretované v literatuře jako jámy po po objektech vsi.

Na první a druhé fotografii je pohled ze zadní části na severozápadě přes jádro směrem na východ. Na třetí fotografii je zakončení příkopu a valu na východě, na čtvrté je pohled do příkopu z tohoto místa.


SEDLÁČEK, August, Hrady, zámky a tvrze království Českého, díl V, Podkrkonoší, Praha 1887
SVOBODA, Ladislav, a kol. Encyklopedie Českých tvrzí, 1. díl, A–J, Praha 1997
ŠIMEK, Tomáš, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, Praha 1989