Hrad u Malé Lhoty

Terénní stopy opevnění na pískovcové ostrožně nad soutokem bezejmenné vodoteče s Žehrovkou, nad Pleskotským mlýnem, 720 m severně od Malé Lhoty.

Písemné zprávy o lokalitě mlčí, souvislost čtyř náhodně nalezených keramických zlomků datovatelných do 16.–17. století s lokalitou není jasná. Při zalesňování v roce 2009 se neobjevil jediný nález střepu, uhlíku, či mazanice, skalní podloží je přímo pod tenkou vrstvou hrabanky. Nálezově negativní jsou i místa vyrytá zvěří.

Zužující se klesající úzká pískovcová ostrožna zakončená skalními bloky je od rovného předpolí oddělena šíjovým příkopem, za nímž se nachází lichoběžníková přední část o délce 52 m s recentně narušeným tělesem valu v čele. Zadní trojúhelníková část délky 66 m, přístupná přes druhý šíjový příkop po neodtěženém můstku, je na čele zajištěna reliktem valu. Celá plocha je bez dalších stop hrazení či zástavby, v současnosti navíc hustě porostlá mladými borovicemi a bylinným patrem. Skaliska na konci ostrožny, zčásti oddělená přirozenou průrvou, nenesou žádné stopy kapes či draží. Vzhledem k k výše uvedenému lze o lokalitě uvažovat jako o opuštěném staveništi hradu, případně dočasném, pouze krátkodobě užívaném útočišti.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 3, Praha 2008
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 4, Praha 2011