Hrad u Kluku (Dražejov)

Zaniklý malý hrad na pískovcové pseudokupě na konci ostrožny nad soutokem bezejmenné vodoteče s Křenovským potokem, 500 m východně od osady Kluk u Dražejova.

Písemné zprávy o hradu mlčí, neznáme ani jeho jméno. Ve 14. století se objevuje ves Kluk, spojitost mezi oběma lokalitami však není jasná. Archeologické nálezy dokládají existenci hradu v druhé polovině 13. století.

Téměř kulatou svahovou pseudokupu oddělila od konce pískovcové ostrožny rozsedlina, na jejímž dně jsou patrné stopy po zásazích. Nevelký vrchol pseudokupy byl ohrazen zdí nebo tarasem bez použití vápenné malty a doplněným dřevěnou konstrukcí. V severozápadní části jádra se nachází terénní deprese, nejspíše pozůstatek zahloubené stavby. Zahloubení na východním úbočí nevylučuje možnost existence dalšího objektu.

Na první fotografii je terénní deprese v jádře od východu, na druhé od západu. Na třetí fotografii je pohled na přírodní rozsedlinu a pseudokupu od západu, na čtvrté z hrany terasy od severozápadu.


DURDÍK, Tomáš, Encyklopedie českých hradů, Praha 1999
GABRIEL, František – PANÁČEK, Jaroslav, Hrady okresu Česká Lípa, Praha 2000