Hrad na Zámeckém vrchu u Trutnova

Zaniklý hrad silně narušený železnicí na severním výběžku Zámeckého vrchu nad Petříkovickým potokem poblíž jeho ústí do Úpy u Trutnova – Poříčí.

Písemné zprávy o hradě, zaujímajícím strategickou polohu v blízkosti důležité stezky před vstupem do Libavského sedla, mlčí. Poprvé jsou jeho zbytky zmiňovány až roku 1794. V roce 1868 byla lokalita silně poškozena stavbou železnice Trutnov – Jaroměř, při níž zde byly podle německé vlastivědné literatury nalezeny zbytky zdiva. Podle Vladimíra Wolfa je stavba svojí charakteristikou i využitím blízká nedalekému Rechenburku a vznik hradu by tak mohl souviset s kolonizačním podnikáním pánů ze Švábenic.

Hradní areál o rozměrech asi 100 x 40 m zaujímající místo na spočinku strmě klesajícího výběžku Zámeckého vrchu byl v čele chráněn dvěma v současnosti již značně setřelými příkopy a valy. Na celé zachovalé ploše hradu nejsou patrny žádné stopy zástavby. Pokud bychom na základě současného stavu lokality a historických souvislostí této oblasti uvažovali nedaleký Rechenburk za určitého představitele typu, pak by se v případě hradu na Zámeckém vrchu mohlo jednat o mocensko-opěrný bod nenáročnější konstrukce s převažujícím využitím dřeva jako hlavního mateiálu. Relativně malé jádro na konci výběžku, chráněné ze tří stran příkrými svahy, by mohlo být, kromě dvou patrných příkopů a valů, chráněno v dnes odtěžené části ještě dalším příkopem a valem. V této části by se také mohla nacházet i chybějící stavba nejspíše věžovitého charakteru.

Na první fotografii je zadní část jádra hradu narušeného železniční tratí, na druhé pohled na valový relikt v přístupové části. Na třetí fotografii je pohled z ohybu cesty nad lokalitou vedoucí po vrstevnici svahu a na čtvrté plocha zadní části jádra oddělená železniční tratí.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
ŠIMEK, Tomáš, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, Praha 1989
WOLF, Vladimír, Hrady a tvrze: opevněné středoveké stavby na území města Trutnova a integrovaných obcí, Trutnov 1999