Horákovský hrad

Stopy hrádku na protáhlé strmé levobřežní ostrožně v meandru Říčky naproti velkomoravskému hradišti Staré zámky, 2 km západně od Horákova, 2,2 km severovýchodně od Líšně.

Horákov se objevuje v zemských deskách v třetí čtvrtině 14. století (1355-71), kdy byl v držení brněnských patricijů. Na počátku 15. století jej vlastnil Václav Herynk ze Sloupna. Přímo hrad se zmiňuje pouze jednou, a to za Ondřeje ze Sloupna a Horákova (1464), v souvislosti s polem, které dříve náleželo k hradu. Roku 1529 se uvádí les jménem Hrad. Zaniklý hrad nahradila tvrz výslovně zmiňovaná roku 1548.

Příhodně situovaná lokalita byla osídlena už od starší doby železné (halštatské období), kdy také pravděpodobně vznikly dva příčné příkopy přetínající ostrožnu v jejím krčku. Doložené velkomoravské osídlení nepochybně souviselo aglomeračně s protilehlým opevněním Starých zámků, neboť lze stěží předpokládat další opevněnou osadu v těsné blízkosti. Třetí, 12 m široký šíjový příkop vysekaný do skály, souvisí patrně se středověkým osídlením, jež lze předpokládat od poloviny 11. století a po 12. století. K opětovnému osídlení ostrožny došlo znovu asi ve 14. století, kdy na konci ploché části nad terasovitým klesáním opyše vzniklo lichoběžníkové zděné opevnění (40 x 34 m), z něhož se zachovaly hrázky s amorfním zdivem vymezující východní a jižní stranu a stopy jednoprostorové budovy v podobě terénní deprese v jihozápadním nároží. Absence příkopu před opevněním nasvědčuje tomu, že se objekt spoléhal na opevnění šíje. S hospodářským využitím volné plochy zřejmě souvisí velká, ve skále částečně vysekaná okrouhlá cisterna o průměru 17 m.

Na první fotografii je třetí, do skály vysekaný šíjový příkop. Na druhé fotografii je zídka jižní strany opevnění se stopami budovy v jihozápadním nároží, na třetí pohled na stopy budovy od západu. Na čtvrtém snímku je mírně vyvýšená centrální část lichoběžníkového jádra.


PLAČEK, Miroslav, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádku a tvrzí, Praha 2001
HOSÁK, Ladislav, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl I. Jižní Morava, Praha 1981