Hlodný

Zřícenina hradu na skalnaté ostrožně vystupující z vrcholu Bělá nad soutokem bezejmenné vodoteče s říčkou Bělou, 1,9 km severozápadně od Uhřínova.

Písemné prameny o hradu mlčí, prvá zmínka o něm pochází až z roku 1576, kdy se uvádí již jako pustý. Jeho stavebníkem byl zřejmě v třetí čtvrtině 14. století Jan Ovčíř ze Žampachu. Koncem 14. století zřejmě připadalo malé panství Půtovi z Častolovic, zánik hradu je prozatím kladen nejpozději do prvé čtvrtiny 15. století v souvislosti se vznikem 1,2 km jihozápadně ležícího Nového hradu.

Jednodílná dispozice protáhle lichoběžného půdorysu zabrala skalnatou část klesající ostrožny oddělené od jejího zbytku přírodní rozsedlinou uměle rozšířenou do podoby šíjového příkopu. Čelo zaujímá kuželovitá vyvýšenina s fragmentem zdiva, za níž se na konci ostrohu na opyši nachází reliéf zřejmě dvojprostorového paláce.

Na první fotografii je čelo jádra z příkopu, na druhé relikt zdiva při východní straně jádra. Na třetí fotografii je plocha paláce, na čtvrté celkový pohled od přístupu.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
MUSIL, František – SVOBODA, Ladislav, Hrady, zámky a tvrze okresu Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí 1998
ŠIMEK, Tomáš, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, Praha 1989