Hlavačov

Reliéfní stopy hradu na terénní hraně nad levým břehem Tiché Orlice, 2,3 km severozápadně od Chocně.

Původní jméno hradu není známo, uvažuje se o něm jako o možném kandidátu v souvislosti s lokací hradu v Chocni, kterou na konci 13. století držel Václav II. a která měla přejít do držení nově založeného cisterciáckého kláštera ve Zbraslavi. Neznámým způsobem ji však záhy získal Mikuláš z Potštejna, jehož purkrabí se v roce 1330 v Chocni zmiňuje. Problematika choceňského hradu je zajímavá, neboť v blízkém okolí Chocně se vyskytuje několik zaniklých fortifikací. Díky archeologickému průzkumu se jako možnou lokalitu podařilo vypustit od Hlavačova asi půl kilometru severně ležící hradiště u Darebnice, které je svým původem pravěké a ve středověku bylo zřejmě užíváno jen řídce. Další lokalitou je zřícenina hradu Zítkov (Nový hrad), ležící necelý kilometr jihovýchodně od Hlavačova, špatně dochovaný malý objekt zvaný Vranov ve východní části Chocně nedaleko hřbitova v prostoru zvaném Peliny a od nich asi kilometr na východ ležící rozsáhlá fortifikace Hradníky, která je rovněž jako hradiště u Darebnice pravěkého původu s druhotným využitím ve středověku, kdy na jejím konci byla z nasucho kladených kamenů vystavěna věžovitá tvrz datovaná do 14.-15. století.

Hrad nevelké lichoběžné dispozice stojící na ostrožnovité výběžku je na čelní a obou bočních stranách oddělen mohutným příkopem a valem. Na čelní straně se nachází široká destrukce s jámovitým zahloubením na severní straně, které bývá považována za pozůstatek věže. Další relikt zaujímá severovýchodní nároží. Východní část areálu mohla zaujímat další stavba. V novověkých narušeních bylo pozorováno na sucho kladené zdivo, nálezy mazanice dokládají dřevěnné stavby. Střechy byly kryty prejzy.

Na první a druhé fotografii je pohled na severovýchodní a východní část jádra nad svahem příkře spadajícím k Tiché Orlici. Na třetí fotografii je pohled na jádro a příkop z koruny valu od jihozápadu, na čtvrté celkový pohled od severozápadu.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
MUSIL, František, Hrady, tvrze a zámky okresu Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí 1995
ŠIMEK, Tomáš, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, Praha 1989