Dřel

Malý hrad na severním konci vrchu Chlum 1 km jihovýchodně od Borovnice.

V letech 1442-51 se zmiňuje Vilém z Orle a Dřele. Koncem 15. století připadl hrad Borohrádku, tato skutečnost je potvrzena k roku 1504, ale zda v té době ještě stával není zcela jisté. Podle nálezů hrad zanikl pravděpodobně požárem. V 16. století vznikla na kopci obora, ves Dřel zanikla na přelomu 16. a 17. století.

Na jižní straně nepříliš prostorného vrcholu kopce se zachovaly pozůstatky zdiva obdélného objektu, který by mohl být považován i za velmi rozměrnou obytnou věž (asi 14 x 12 m). Před ní se nacházelo zhruba obdélné nádvoří. Na západě k němu přiléhala další obdélná budova. Vstupní cesta k hradu vedla od jihovýchodu a obcházela celou západní stranu. Na svahu pod ní je patrný valový utvar s prohlubní.

Na první fotografii je hradní kopec z cesty od vsi Borovnice. Druhá fotografie je pohled od západu na pozůstatky zdiva na jižní straně dispozice. Na třetí fotografii je pohled z jihozápadní části areálu na západní stranu, kde stála další budova. Na čtvrté fotografii je pohled ze severozápadní části na západní stranu s obytnou budovou, vzadu jsou viditelné pozůstatky stavby v jižní části areálu.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
ŠIMEK, Tomáš, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, Praha 1989