Doubravice, lokalita Pačíska

Terénní stopy opevnění na vrchu Pačíska (504 m n. m.), 1 km jihozápadně od Doubravice, 2,2 km severovýchodně od Vysokého Chlumce, 3 km jihozápadně od Sedlčan.

Písemné zprávy o lokalitě mlčí, archeologický nález atypického keramického střepu neumožňuje dataci. Starší literatura zmiňuje přepálené lomové kamení, na ploše se nachází kamenický odpad po zpracování žulových kvádrů.

Plocha nepravidelného lichoběžníku (40 x 30–45 m) s delší stranou orientovanou západ–východ je na severní až jihozápadní straně obehnána příkopem doplněným valem. Na severní straně, kde je svah kopce nejstrmější, je příkop s valem subtilní, naopak na západní a jižní straně nabírá postupně na mohutnosti. V severozápadním ohybu valu se nachází pravoúhlý objekt s částí vyzděnou z nasucho kladeného kamene, na západě je příkop přerušen ponechanou přístupovou šíjí spojující val s centrální plochou, na níž se v její střední a východní části nachází vyvýšenina interpretovatelná jako deponie stavebního materiálu. Na jihu se při zakončení příkopu nachází tři zahloubené objekty, na východě do skály vysekaná čtverhranná jáma s kolmými stěnami a oválný objekt zahloubený do půdy a skalního podloží. Východní strana je bez terénních úprav.

Starší literatura uvažovala o lokalitě jako o pravěkém hradišti, novější názory ji, zvláště s ohledem na zřejmou nedokončenost zemních prací a nálezovou situaci, interpretují jako nezdařenou lokaci předchůdce Vysokého Chlumce. Vyloučena není ani možnost výstavby druhého sídla, opuštěného již v počáteční fázi ve prospěch existujícího chlumeckého hradu, který by mohl být staršího původu, než je dnes obecně přijímáno.

Na první fotogrtafii je příkop s valem v severní části, na druhé severozápadní nároží, na třetí val na západě a na čtvrté jihozápadní nároží.


BĚLOHLÁVEK, Miloslav, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl IV. Západní Čechy, Praha 1985
BUDAČ, Michal – MACHAČOVÁ, Veronika, – PROCHÁZKA, Milan, Příklad nezdařené lokace hradu na Sedlčansku, in: Archaeologia historica, Roč. 37, č. 2, 2012, s. 433–444
ČTVERÁK, Vladimír – LUTOVSKÝ, Michal – SLABINA, Miloslav – SMEJTEK, Lubor,Encyklopedie hradišť v Čechách, Praha 2003