Dívčí Kámen, též Maidštejn

Rozsáhlá zřícenina hradu na skále v meandru Křemžského potoka na levém břehu Vltavy při jejich soutoku asi 1,5 km od Třísova.

Hrad byl založen v roce 1349 bratry Petrem, Joštem, Oldřichem a Janem z Rožmberka, svědectvím je zakládací listina, jedna z nemnoha zachovaných v českém prostředí. Výstavba hradu probíhala v letech 1350-1360, ovšem stavební práce, při nichž bylo dokončeno vnější opevnění, pokračovaly až do roku 1384. V roce 1394 se hrad stal krátkodobým místem pobytu Václava IV. během jeho nedobrovolné cesty do Rakous. Na počátku husitských válek hrad od Oldřicha z Rožmberka získal Vilém z Potštejna, ale roku 1424 jej Oldřich přebral zpět. V roce 1506 byl hrad za Petra z Rožmberka částečně opraven, zřejmě s ohledem na nákladnou údržbu se ale Petr nakonec rozhodl hrad nadále neudržovat, vybavení bylo odvezeno do Krumlova a hrad byl ponechán osudu. Jako pustý je poprvé zmiňován roku 1541.

Upravený vrchol skály ležící ve smyčce Křemžského potoka zaujala zajímavá dispozice dvoupalácového jádra na nejvyšším vrcholu s okrouhlým bergfritem v opozici na opačné straně staveniště. Oba plochostropé třípatrové paláce měly z obranných důvodů až do výše druhého patra velké okna pouze směrem do nádvoří. V mladším třetím patře západního paláce se zachoval zbytek velkého polygonálního arkýře hradní kaple zaklenutého žebrovou klenbou. Jádro hradu obíhal parkán. Před ním se nacházelo podlouhlé předhradí zužující se směrem k okrouhlému begfritu na jeho konci. K severní hradbě spojující jádro s begrfitem, jež využila zčásti upravené skalní podloží, se přimknula obdélná budova. Další hospodářské budovy se nacházely při jižní hradbě. Přístup do takto vytvořeného prostoru hájila čtverhranná věžovitá brána, před kterou se nacházel opevněný příhrádek. Odtud klesala cesta zpevněná hradební zdí dolů k další bráně a odtud do opevněného latránu v údolí potoka pod hradem. V průběhu 15. století pak k zvýšení obranyschopnosti přibylo několik čvterhranných dělostřeleckých bašt.

Na první fotografii je pohled z okrouhlé věže podél severní hradby na dvoupalácové jádro, na druhé opačný z jádra směrem na východ na pozůstatky okrouhlé věže. Třetí fotografie zachycuje jižní stěnu jádra, čtvrtá celkový pohled z latránu od jihozápadu.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky, Praha 2002
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 2, Praha 2005
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 3, Praha 2008
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 4, Praha 2011
TŘÍSKA, Karel, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl V. Jižní Čechy, Praha 1986