Choustníkovo Hradiště

Zříceniny hradu na ostrožně nad levým břehem Hradišťského potoka nad stejnojmennou vsí.

Na místě původního hradiště vznikl před rokem 1316 hrad, za jehož zakladatele se uvažuje Půta z Turgova. V roce 1382 byl hrad v držení Václava a Jana Krušiny z Lichtenburka, kteří jej záhy prodali Heřmanovi z Choustníka, jehož rod zde sídlil až do roku 1410 a po němž povstala nejužívanější forma jména. Následně se zde často střídali majitelé. V roce 1645 byl hrad pobořen Švédy, výrazněji opraven byl však až Šporkem po roce 1664. V roce 1705 byla provedena úprava na klášter celestýnek, znovu upravovaný o patnáct let později. Celestýnky roku 1739 Choustníkovo Hradiště opustily, hrad počal výrazně chárat a stal se zdrojem kamene.

Dispozice hradu na dlouhém ostrohu byla trojdílná. Prvou částí bylo dlouhé úzké předhradí oddělené šíjovým příkopem, které mělo zřejmě obrannou funkci. Na jihozápadě navazuje val, obíhající před příkopem jižní stranu druhého předhradí. Na delších stranách druhého předhradí se dochovaly pozůstatky budov nejasného stáří. V severovýchodní části nároží čela protáhlého jádra, odděleného druhým šíjovým příkopem, se nachází pozůstatky bergfritu a na konci ostrožny se z patrně původního paláce zachoval valeně klenutý sklep. Zbytky další zástavby jsou v různých fragmentech patrny po celém obvodu jádra hradu.

Na první fotografii je nároží paláce na konci ostrožny, na druhé pohled na jeho pozůstatky se zbytky valeně klenutého sklepa. Na třetí fotografii je fragment zdiva věže v jádře hradu a na čtvrté na zdivo při delší straně druhého předhradí.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
ŠIMEK, Tomáš, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, Praha 1989