Chábory

Lomem zničený hrad na široké opukové ostrožně nad pravým břehem bezejmenné vodoteče při jejím soutoku se Zlatým potokem, ve stejnojmenné obci, 3,5 km jihovýchodně od Dobrušky.

Písemné prameny zachycují hrad, jehož vznik by snad mohl souviset s kolonizační činností na Zlatém potoce, nepřímo až v roce 1571, kdy se zmiňuje louka pod hradem pustým. Archeologické nálezy datují dobu života hradu zhruba do období 13. až 15. století.

Velká část plochy zřejmě jednodílné dispozice hradu vzala za své ve třicátých letech 20. století v důsledku těžby kamene. Nepatrné torzo hradu zachované v těchto letech nevykazovalo stopy zástavby. Do dnešních dnů se zachovalo pouze část čela s pravoúhlým nárožím, před kterým se nachází široký vylámaný příkop s nízkým náznakem valu.

Na první fotografii je pohled z plochy hradu na severozápadní dochované nároží. Na druhé a třetí fotografii je čelní strana z valu, na poslední pak celkový pohled na val v čele.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
MUSIL, František – SVOBODA, Ladislav, Hrady, zámky a tvrze okresu Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí 1998