Červenice

Lomem narušené reliéfní stopy hradu na ostrožně nad levým břehem potoka Váhanky, 650 m východně od Vrtěšic, 1,7 km západně od Vilémova.

Písemné zprávy o hradě mlčí, neznáme ani jeho jméno. Na základě archeologických nálezů lze dobu života lokality zařadit do 13. století. Zánik hradu by snad mohl souviset s vypálením blízkého kláštera ve Vilémově vojsky Rudolfa Habsburského v roce 1278.

Předhradí dvojdílné dispozice zajistil přímý příkop následovaný valem, který se na západním konci, kde je značně setřelý, stáčí k jihu. Protáhlé jádro obíhal téměř po celém obvodu okružní příkop s valem, který chyběl snad jen v jihozápadní zadní části, dnes poškozené lomem. Na čelní straně byla tato fortifikace zdvojena do oblouku vedeným šíjovým příkopem s valem zakončeným ve svahu. V čele jádra se zachoval kupovitý relikt o průměru asi 4 m spojovaný s pozůstatky subtilní věže, v zadní části se nachází stopy zahloubeného objektu považované za cisternu.

Na první fotografii je okružní příkop s valem z východní strany jádra. Na druhé a třetí fotografii je jižní a severní pohled okružním příkopem na východní straně. Na čtvrté fotografii je příkopu s valem v severozápadní části předhradí.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 3, Praha 2008
ŠIMEK, Tomáš, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, Praha 1989