Čertův Hrádek u Okluk

Terénní stopy hrádku na krátké skalnaté ostrožně na levém břehu říčky Hloučely u osady Okluky, 1,9 km západně od Stínavy.

Písemné prameny o lokalitě mlčí, jako pomístní jméno se Čertův Hrádek připomíná v letech 1513 a 1519. Archeologicky je hrad na základě nálezů keramiky život na hradě datován zhruba do 14. století, což odpovídá představě o vzniku za kolonizace Drahanské vrchoviny, nejspíše coby sídla náležícího k Malému Hradisku, ovšem s ohledem na polohu nad středověkou komunikací není vyloučena ani jeho strážní funkce. Zánik hradu mohl souviset s markraběcím tažením proti blízkému Vícovu v roce 1389.

Jádro jednodílného hrádku se přimklo k západnímu skalnatému konci krátké ostrožny, od níž se na ploché, čelní, severní, mírnějí klesající východní a zadní jižní straně oddělilo půlobloukem příkopu s předhozeným valem, vybíhajícího na obou koncích do svahu. Za 6–7 mi širokým a místy až 2 m hlubokým příkopem vymezovala v nepravidelném půloválu (46 a 29m) pahorek jádra kamenná zídka o tlušťce 1 m postavená bez použití malty. Hlavní, zřejmě věžovitá stavba zaujala polohu na pahorku s plochým vrcholem (14 x 10 m) při hraně srázu. Jáma na vrcholu může být recentně prohloubeným suterénem stavby.

Na prvních dvou fotografiích je severovýchodní a severní strana pahorku, na třetí a čtvrté fotografii je jihovýchodní a jižní část příkop s valem.


PLAČEK, Miroslav, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádku a tvrzí, Praha 2001
SPURNÝ, František, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl II. Severní Morava, Praha 1983