Beistein

Zaniklé opevnění na žulovém mrazovém srubu na vrchu Kamenec (643 m n. m.), 1,5 km východně od Číměře, 700 m západně od Dobré Vody.

Písemné zprávy o lokalitě mlčí, nepočetný soubor nalezených zlomků keramiky umožňuje širší datování života do 15. století. Jednoduché opevnění v místě s dobrým výhledem do údolí Kostěnického potoka a možností kontroly sedla, jímž dnes prochází komunikace z Dobré Vody do Číměře, by mohlo souviset s předpokládaným vedením Rakouské stezky a její ochranou v době, kdy tu na počátku 15. století řádilo lapkovské bratrstvo stojící ve službách Bítovských z Lichtenburka, v popravčí knize pánů z Rožmberka je k roku 1409 zmínka o jejich úkrytu v nedalekém Sedle, nebo s kutacími pracemi či prospekcí, jak by tomu mohl napovídat nález šesti kusů hrudek připomínajících škváru. Pro 16. století je doložena těžba pyritu a stříbra u nedalekého Senotína a v 17. století vznikla při šachtách hornická osada Hůrky. Severozápadně od lokality se ve svahu nachází stopy blíže nedatované, spíše však mladší těžby.

Skalní blok s vrcholovou plošinou o rozměrech 14 x 11 m nesl, soudě podle nálezů kousků vypálené mazaniny, dřevěnou stavbu. Přístup na něj byl veden od jihu přes pouze 2,2 m vysoký skalní stupeň, starší literatura tu zmiňuje i do žuly hrubě vytesané schody. Na severní straně spadá skalní blok 13,5 m strmě dolů, a proto nebylo třeba dalšího umělého opevnění. Lokalita by mohla souviset s masivními z nasucho stavěným kamenými ohradami svírajícími cestu mezi ní a lomem ve východním svahu.

Na první fotografii je celkový pohled od jihovýchodu, na druhé bližší. Na třetí fotografii je skalní stupeň na jihu a na poslední severní stěna.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
FRÖLICH, Jiří, Středověká lokalita Beistein u Číměře, in: Jindřichohradecký vlastivědný sborník, 8, 1996, s. 1–3.